Produkcja 3.7

wpis w: Produkcja | 0

Opis zmian do wersji 3.7 z dnia 22.05.2018 r.

Program przystosowany do pracy z Enova, w wersji 14.1 i nowszych. Nie jest zgodny z wersjami wcześniejszymi.

Nowe funkcjonalności:

 • Dodano możliwość ustawienia dodatkowych cech rozliczenia pozaprodukcyjnego (opcjonalne/wymagane), które będą rejestrowane poprzez MES dla procesu technologicznego.
 • Enova – ładowanie rozszerzeń (dodatków dll) zapisanych w bazie
 • Zabezpieczenie przed usunięciem procesu zlecenia, jeśli posiada zarejestrowaną robociznę
 • Narzędzia\Ustawienia\Zlecenia Produkcyjne – dodany parametr: “Sprawdzaj czy przy rozliczaniu składników zostały wskazane partie”
 • Możliwość zapisu filtrów widoku bez układu kolumn dla innego użytkownika\roli – Tabela\Właściwości\Filtry\Zapisz filtry
 • Enova artykuł, dodana właściwość Stan wg magazynów
 • Forte – możliwość dodania załączników do obiektów Handlu: pozycji dokumentów, dokumentów
 • Raport tabela – możliwość automatycznego generowania kolumn na podstawie zestawu danych – Właściwości\Opcje\Automatyczne generowanie kolumn
 • Raport tabela – możliwość utworzenia warunku kolorowania dla wszystkich wierszy raportu – Właściwości\Kolorowanie\Wszystkie kolumny
 • Forte – dostęp do załączników z repozytorium dokumentów
 • Raport tabela – możliwość automatycznego generowania kolumn na podstawie zestawu danych – Właściwości\Opcje\Automatyczne generowanie kolumn
 • Raport tabela – możliwość utworzenia warunku kolorowania dla wszystkich wierszy raportu – Właściwości\Kolorowanie\Wszystkie kolumny
 • Widok Artykuły roz. – zawierający powiązanie do indeksu produkcyjnego z możliwością utworzenia indeksu oraz struktruy z formularza
 • Kontrolka Obiekt – możliwość ustawienia domyślnych właściwości nowo tworzonego obiektu (OnAdd, OnAddDefaultValues)
 • Możliwość dodawania akcji z kontrolki użytkownika z dodatków zapisanych w bazie danych (dodatki w Narzędzia admina\Zarządzaj wtyczkami)
 • Możliwość wskazania w definicji zlecenia cechy skryptowej, na podstawie której będzie ustawiana ilość składnika przy rozliczaniu
 • Forte: Dostęp do wymiarów analitycznych dokumentów
 • Możliwość dodania cechy do obiektu Definicja słownika\Pozycja słownika (DictionaryItem)
 • Możliwość wyczyszczenia wskazania operatora Enova dla użytkownika Produkcji
 • Filtry raportów obiektowych: dostęp w zapytaniu Sql do Id zaznaczonego/zaznaczonych/wszystkich obiektów tabeli, dla której wykonywany jest wydruk
 • Pamięć podręczną skompilowanych skryptów w bazie danych (zdarzeń aplikacji, zdarzeń, kontrolek Uit, skryptów akcji, skryptów cech)
 • Parametr: “Aktualizacja potrzeb materiałowych przy zapisie pozycji kupowanej domyślnego Planu zgrubnego” w Narzędzia\Ustawienia\Planowanie Produkcji
 • Ikony kartotek systemowych w nawigacji
 • Polską nazwę obiektu przy wyborze typu obiektu na formularzu definicji cechy
 • Widok Zalogowani użytkownicy
 • Akcje: “Kopiuj użytkownika” i “Skopiuj uprawnienia z” w kartotece Użytkownicy
 • Akcję: “Kopiuj role” w kartotece Role
 • Parametr Właściwości tabeli\Opcje\Zaznaczenie bez użycia CTRL
 • Dodany parametr: “Generuj materiały, jeśli ilość do wykonania produktu mniejsza lub równa 0” w Narzędzia\Ustawienia\Planowanie Produkcji
 • Dodana możliwość filtrowania po typie komunikatu oraz podsumowanie ilości komunikatów na liście w logu zdarzeń aplikacji i podsumowaniu operacji
 • Szablon numeracji zlecenia – dodana obsługa zleceń pochodnych
 • Dodany parametr: “Domyślna precyzja pól zmiennoprzecinkowych” w Narzędzia\Ustawienia\Podstawowe
 • Wyszarzone tło kontrolek na formularzu poza trybem edycji
 • Możliwość zmiany typu pola kalkulowanego w tabeli
 • Parametr “Zablokuj pozycję nagłówków wierszy” w tabeli przestawnej
 • Dodana możliwość umieszczenia nagłówka z nazwą raportu, filtrami, własną adnotacją przy wydruku/eksporcie do Excel dla tabeli, tabeli przestawnej, raportu tabeli i raportu tabeli przestawnej
 • Dodany procent postępu przy usuwaniu obiektów z tabeli
 • Zaznaczone poprzednio wybrane pozycje przy ponownym otwarciu listy w filtrze wielowyboru z zaawansowanym wyszukiwaniem

Zmienione funkcjonalności:

 • Dostosowano program do zmian w Enova 12.3. Wersja ta nie jest kompatybilna ze wcześniejszymi wersjami Enova.
 • Pobieranie numeru seryjnego z ERP2018, po instalacji nowej wersji wymagane jednorazowe uruchomienie dodatkowego raportu w Handlu (katalog instalacyjny UP\Import\HMF2018_ForeignId.sc)
 • Optymalizacja ładowania cechy przy kolejnym otwarciu widoku
 • Raport drukowany – lista wartości filtrów wydruku wyświetlana jako nowa belka
 • Nazwa metody GetScalars => GetVector
 • Minimalna obsługiwana wersja Enova 14.1.6561
 • Wczytywanie bibliotek Enova, nawet jeśli użytkownika nie ma wprowadzonego operatora Enova
 • Akcja Zlecenie\Rozliczenie składników\Oblicz ilości zwiększona precyzja z 4 do 6 miejsc po przecinku
 • Tabela – zablokowana możliwość dodania dwukrotnie tego samego pola jako kolumna
 • Generowanie zleceń pochodnych – wyłączone automatyczne dodawanie kolejnej litery w numerze zlecenia pochodnego, dodawane litery można zrealizować w szablonie zlecenia pochodnego
 • Charakter zlecenia – zmiana z Wewnętrzne na Naprawcze
 • Tabela – dodana nowa kolumna domyślnie tylko do odczytu
 • Prezentacja daty 1900-01-01 jako pustej
 • Wersja .NetFramework 4.0 => 4.7.2
 • Namespace dla obiektu Schedule na Unicore.Manufacture.Business.Schedules, może to wymagać modyfikacji skryptów
 • Forte – niezrealizowane zamówienia własne, dodany warunek pobierania dokumentów na pole ZO.ok=0
 • Zlecenie o charakterze Pochodne można utworzyć tylko dla pochodnej pozycji planu produkcji
 • W zapisanym zleceniu można zmienić typ zlecenia w obrębie typów zleceń o tym samym charakterze
 • Zamówienia odbiorców – akcja Dodaj do planu, powtarzające produkty są teraz grupowane
 • Plan produkcji – akcja Generuj zlecenia rozdzielone na Utwórz zlecenie…, Utwórz zlecenie zbiorcze…
 • Proces – możliwość ustawienia więcej niż jednego stanowiska roboczego dla procesu
 • Proces\Normy – możliwość dodania normy tylko dla maszyn z stanowisk roboczych procesu

Poprawione funkcje:

 • Forte – okno definicji zlecenia, pusta lista serii dokumentu przyjęcia
 • Okno wskazywania dostaw, ponowne wyświetlenie dla składnika pokazuje ilości przy innych dostawach niż zostały wskazane
 • Wyświetlanie się kolumn z zestawu danych w właściwościach raportów tabelarycznych
 • Działanie filtru skryptowy z wielowyborem dla typu danych tekst
 • Lista rozwijana dla cechy jest edycyjna poza trybem edycji okna
 • Anulowanie zmian na oknie nie anulowało zmian cech
 • Nie wyświetla się filtr tekstowy, jeśli poprzednio wprowadzona wartość zawierała nawiasy
 • Nie ma możliwości włączenia sumowania na kolumnach wykonanie wg stanowisk, procesów, maszyn
 • Nie kopiują się podrzędne składniki z struktury bazowej do zlecenia, jeśli nadrzędnym składnikiem nie jest proces
 • Brak blokady rozliczenia pozycji zlecenia z różnicą między ilością do rozliczenia, a sumą wskazanych dostaw
 • Nie można zaznaczyć tekstu w kontrolce Obiekt
 • Filtr\Dostępne wartości bark możliwości wyboru Typu:Obiekt
 • Po instalacji Win 10 Fall Creators Update zawiesza się edytor raportów drukowanych
 • Harmonogram zgrubny\Kupowane\Generuj zamówienia własne – dublowanie się zamówień w przypadku generowania na różne magazyny
 • Forte – błąd Sql przy pobieraniu pozycji zamówień własnych
 • Zgodność ładowanego widoku z priorytetem ról
 • Dublowanie wpisów cech w bazie danych po edycji obiektu nowo utworzonego przez innego użytkownika
 • Usuwanie powiązania między pozycją zlecenia, a pozycją zamówienia obcego po usunięciu pozycji zlecenia
 • Wyświetlany komunikat błędu “Dane zostały zmienione z innego miejsca…” po wybraniu “Zapis i nowy”
 • Enova – kartoteka Zamówienia odbiorców akcje Dodaj do planu, Generuj Zlecenia tworzenie pozycji we wprowadzonej jednostce pozycji zamówienia, a nie w jednostce podstawowej/magazynowej
 • Błąd przy wykonaniu skryptu wykorzystującego referencję do pluginu
 • Harmonogram zgrubny\Kupowane akcja Oblicz zapotrzebowanie – błędne wyliczanie ilości planowanej dla składników z półproduktów, jeśli wsad półproduktu nie jest równy 1
 • Jeśli struktura fantom zawiera procesy to nie są one kopiowane do struktury zlecenia
 • Anulowanie zmian po rozliczeniu zlecenia powoduje ustawienie błędnej ilości wykonanej
 • Przy zapisie struktury nie przelicza się czas wykonania Procesów (LaborTime)
 • Przy zmianie ilości planowanej zlecenia, nie przelicza się czas wykonania Procesów (LaborTime)
 • Raport drukowany\Szybki wydruk – przy pierwszym wywołaniu generuje wyjątek
 • Zlecenie produkcyjne\Technologia\Wstaw składnik – nie dodaje się składnik, brak komunikatu błędu
 • Usługa zlecenia, wybór kontrahenta – wyrzuca wyjątek “System.Reflection.TargetException”
 • Po edycji indeksu z poziomu struktury kod i nazwa przepisywana jest do struktury
 • Anulowanie zmian na formularzu, anuluje zapisane zmiany w widokach
 • Błąd parsowania filtru zestawu danych, jeśli w polu użyta tabela np. Unicore.DataSet.CreatedDate
 • Błąd parsowania filtru zestawu danych, jeśli w polu użyta funkcja SQl np. DATEPART(yy, CreatedDate)
 • Nie wywołuje się zdarzenie przed przejściem w tryb edycji jeśli okno jest wywołane z nadrzędnego, które jest w trybie edycji
 • Lista filtra SQL z wielowyborem i zaawansowanym wyszukiwaniem się nie wyświetla
 • Generowanie zamówień z zapotrzebowanie materiały – wyrzuca wyjątek “System.NullReferenceException”
 • Kontrolka wybór obiektu zwraca wyrzuca wyjątek “System.NullReferenceException”, jeśli na liście kolumn jest użyta cecha
 • Po otwarciu ustawień filtrów kontrolka filtru okresu nie jest ładowana
 • Filtr z listą wartości obiekt, nie działa po zapisaniu i ponownym otwarciu widoku
 • Wydruk dla raportu typu tabela zwaraca wyjątek “System.NullReferenceException”, jeśli wywołany jest dla innego niż pierwszy wydruk na liście

Usunięte funkcje:

 • Forte – usunięte powiązanie definicji zlecenia Handel z definicją zlecenia produkcyjnego – wymaga ustawienia szablonu numeracji w definicjach zleceń