Produkcja 3.5

wpis w: ..., Produkcja | 0

Opis zmian do wersji 3.5 z dnia 28.07.2017 r.

Program przystosowany do pracy z Enova, w wersji 12.0.1 i nowszych. Nie jest zgodny z wersjami wcześniejszymi oraz wersją 12.3.

Nowa funkcjonalność:

 • Dodano nowej właściwości “Słownik z wielowyborem” do definicji cechy. Właściwość ta umożliwia wybranie wielu pozycji dla cechy słownikowej w MES podczas rejestracji procesu.
 • Dodano możliwość ustawienia dodatkowych cech rozliczenia pozaprodukcyjnego (opcjonalna/wymagana), które będą rejestrowane w MES dla procesu technologicznego.
 • Dodano ładowanie rozszerzeń z bazy danych w wersji przeznaczonej dla programu Enova.
 • Dodano nowy rodzaj zdarzenia obiektu biznesowego – przed anulowaniem trybu edycji.
 • Dodano nowy typ raportu analitycznego – wskaźnik.
 • Dodano możliwość dodawania załączników do obiektów Enova m.in. Kontrahent, Artykuł.
 • Dodano blokadę możliwości jednoczesnej edycji obiektów powiązanych ze sobą (Zlecenie=>Pozycji zlecenia=>Pozycja planu produkcji).
 • Dodano automatyczne odświeżanie obiektu w momencie wprowadzenia go w tryb edycji, gdy dane zostały zmienione na innym stanowisku.
 • Dodano możliwość pobierania półproduktów do dokumentu MM podczas przenoszenia składników na magazyn produkcji w toku.
 • Dodano parametr procesu technologicznego sterujący automatycznym rozliczaniem składników umieszczonych w strukturze technologicznej jako podrzędnych dla procesu.
 • W wersji Forte dodana możliwość wystawiania dokumentów przez obiekt COM programu Handel.
 • Dodano możliwość ustawienia polityki haseł użytkowników z poziomu menu “Narzędzia admina”
 • Dodano możliwość zmiany hasła zalogowanego użytkownika z poziomu menu “Narzędzia”.
 • Dodano możliwość ustawiania domyślnych wartości dla nowych obiektów dodawanych z poziomu tabeli.
 • Dodana akcja z kontrolki użytkownika ManufactureControl.MoveToWorkInProgress – opis zastosowania znajduje się w artykule pod adresem: http://unicore.pl/752
 • Dodano możliwość wyświetlania pól typu “czas” jako wartość wyrażona w minutach (maska “mm”).
 • Dodano parametr pokazujący/ukrywający okno wyboru typów rozliczanych składników – Ustawienia\Rozliczanie zleceń “Wyświetlaj okno z wyborem rozliczanych typów składników”.
 • Dodano statusy pozycji zlecenia, pozycji planu produkcji oraz pozycji harmonogramu.
 • Dodano możliwość ustawienia dodatkowych cech rozliczenia (opcjonalne/wymagane), które będą rejestrowane w MES dla procesu technologicznego.
 • Dodano parametr “Automatyczne dopasowanie” do wykresów 2D.
 • Dodano dziennik zmian (changelog).
 • W pozycja harmonogramu zgrubnego dodano właściwość CanceledQty (ilość z anulowana z pozycji planu produkcji), ilość ta jest uwzględniana jak ilość zakończona (CompletedQty), nie brana pod uwagę przy obliczaniu zapotrzebowania na kupowane.

Poprawione funkcje:

 • Poprawiono pustą listę serii dokumentu na formularzu definicji zlecenia w wersji Forte.
 • Poprawiono wyświetlanie ilości przy innych dostawach, niż wskazane w oknie wskazywania dostaw po ponownym wyświetleniu.
 • Poprawiono komunikat o zmianach w obiekcie w innej sesji programu, jeżeli zmiana została dokonana w bieżącej sesji.
 • Poprawiono brak komunikatu o zmianach na formularzu przy zamykaniu okna po wykonaniu sekwencji “Edytuj=>Zapisz=>Edytuj”.
 • Poprawiono powiązanie podrzędnych pozycji planu produkcji z zamówieniem obcym.
 • Poprawiono czyszczenie pola ParentId elementów podrzędnych po usunięciu procesu nadrzędnego.
 • Poprawiono zmianę listy dostępnych typów filtrów po zmianie filtrowanego pola dla nowo dodawanego filtru.
 • Poprawiono możliwość ustawienia typu “Parametr” dla filtru logicznego.
 • Poprawiono wywołanie wyjątku w przypadku instalowania tabel Unicore Produkcja gdy w danej bazie program nie był jeszcze instalowany.
 • Poprawiono błędne wyliczanie ilości planowanych dla wielopoziomowych struktur za pomocą akcji “Oblicz półprodukty” w Harmonogramie zgrubnym, jeśli włączony jest parametr “Grupuj półprodukty”.
 • Poprawiono komunikat o zmianach w obiekcie i odświeżeniu danych przed zapisem w przypadku zmiany przez bieżącego użytkownika.
 • Poprawiono wywołanie wyjątku (“System.InvalidOperationException”) po umieszczeniu kursora na nagłówku kolumny w tabeli formularza.
 • Poprawiono przenoszenie cech struktury bazowej do struktury zlecenia.
 • Poprawiono błąd pojawiający się podczas kopiowania zawartości tabeli do schowka w przypadku specyficznej konfiguracji środowiska (“Funkcja OpenClipboard nie powiodła się.”).
 • Poprawiono błąd SQL przy pobieraniu właściwości “Ilość anulowana” pozycji harmonogramu zgrubnego.
 • Poprawiono błąd powodujący dublowanie się wartości cech w bazie danych.
 • Poprawiono dublowanie rozliczeń w przypadku rozliczania wielu zleceń produkcyjnych jednocześnie.
 • Poprawiono zwracane wartości pola typu “czas” z maską “mm:ss” – wartości były błędne w przypadku wartości powyżej 1000 minut.
 • Poprawiono uwzględnianie składników dla wybrakowanych wyrobów podczas obliczania ilości do rozliczenia składników.
 • Poprawiono dodawanych akcji z własnej kontrolki.
 • Poprawiono widoki fabryczne, które zawierały nieistniejący rodzaj filtru: “Id obiektu równe”, “Id obiektu różne”.
 • Poprawiono zapis zmian po edycji nadrzędny/podrzędny w tabeli typu drzewo.
 • Poprawiono zapis norm dodanych do procesu technologicznego.
 • Poprawiono kolorowanie wierszy dla tabel typu drzewo.
 • Poprawiono zapisywanie wartości parametrów przy zbyt długiej kombinacji nazwy raportu, źródła danych oraz parametru przekraczającej 100 znaków.
 • Poprawiono sumowanie nadrealizacji jako ilości do realizacji na zamówieniach własnych.
 • Poprawiono wyświetlanie ujemnej ilości do realizacji w pozycja zamówienia własnego w przypadku nadrealizacji zamówienia.
 • Poprawiono wydajność okna alokacji dostaw w zleceniach produkcyjnych.
 • Poprawiono wyświetlanie podsumowania grupy dla pierwszej kolumny przy zrzucie formularza tabeli.
 • Poprawiono wyświetlanie nazwy instancji serwera MsSql w oknie “Konfiguracje połączeń do baz danych”.
 • Zmieniono układ okna “Konfiguracje połączeń do baz danych”.
 • Poprawiono usuwanie wskazań dostaw powiązanych z usuniętymi dokumentami.
 • Poprawiono błąd związany z uwzględnianiem wartości parametrów przy walidacji zestawu danych.
 • Poprawiono ustawianie wartości domyślnej przy walidacji zestawu danych, jeśli wartość parametru typu Data, DataCzas nie została wprowadzona przez użytkownika.
 • Wyeliminowano występowanie wyjątku “TextEditAutomationPeer.GetPatternFromEditBox System.NullReferenceException” w specyficznej konfiguracji środowiska przy rozwinięciu list combo np. źródła danych.
 • Poprawiono problem blokady części obiektów po zapisie sesji okna.
 • Poprawiono sposób liczenia ilości dostępnej w oknie “Przypisz dostawy”.
 • Poprawiono blokadę anulowania zlecenia, do którego wystawiono dokumenty magazynowe.

Zmiana funkcjonalności:

 • Zmieniono sposób pobierania numeru seryjnego programu ERP2018. Po instalacji nowej wersji wymagane jest jednorazowe uruchomienie dodatkowego raportu w programie Handel (katalog instalacyjny UP\ Import\ HMF2018_ForeignId.sc).
 • Zmieniono sposób rozgłaszania zmian w obiektach z rozgłaszania po zapisie zmian w oknie na rozgłaszanie zmian na bieżąco.
 • Parametry raportów zastąpiono nowym typem filtru “Parametr”.
 • Zmieniono układ okna “Konfiguracje połączeń do baz danych”.