Unicore Produkcja 4.0.7285

wpis w: Produkcja | 0

Opis zmian do wersji 4.0.7285 z dnia 12.12.2019 r.

Nowe funkcjonalności:

 • Dodana walidacja zbiorcza zaznaczonych na liście skryptów akcji
 • Dodana walidacja zbiorcza zaznaczonych na liście cech skryptowych (akcja widoczna jest tylko jeśli wszystkie zaznaczone cechy są skryptowe
 • Dodany nowy typ indeksu “Oprzyrządowanie”
 • Dodany nowy typ pozycji struktury “Linia oprzyrządowania”
 • Dodany nowy parametr w opcjach widoku “Pokaż kryteria w wierszu filtrowania”, domyślnie jest on włączony
 • Uporządkowane właściwości w zakładkach “Kolumny” i “Opcje” we właściwościach widoku
 • Dodane sprawdzenie czy wskazana w konfiguracji połączenia baza danych pochodzi z Enova, czy Forte
 • Dodane sprawdzenie połączenia do bazy danych przed zapisem konfiguracji
 • Dodane automatyczne tworzenie użytkownika przy pierwszym logowaniu do programu

Zmienione funkcjonalności:

 • Edycja formularzy odbywa się teraz dla zaznaczonego widoku
 • Akcja obiektów biznesowych “Przywróć do ustawień fabrycznych” usuwa teraz widoki dla wszystkich użytkowników
 • Rozliczanie składników zostało przeniesione na formularz pozycji zlecenia
 • Rozliczanie ilości\Oblicz ilości działa teraz tylko dla głównego składnika wyjściowego pozycji zlecenia
 • Dodana akcja “Usuń” w menu kontekstowym tabeli drzewiastej
 • Dodana akcja “Dodaj podrzędny” w menu kontekstowym tabeli drzewiastej
 • Produkt (składnik wyjściowy) jest teraz korzeniem drzewa. Przy dodawaniu materiałów, procesów będą one dodawane jako podrzędne do produktu

Poprawione funkcje:

 • Poprawione nadawanie nazwy pliku przy eksporcie tabeli znajdującej się na formularzu co arkusza kalkulacyjnego

Usunięte funkcje:

 • Narzędzia admina \ Diagnostyka danych

Produkcja 4.0.7240

wpis w: Produkcja | 0

Opis zmian do wersji 4.0.7240 z dnia 31.10.2019 r.

Nowe funkcjonalności:

 • Możliwość wyboru “Styl Excela” w opcjach filtrowania kolumny w widoku
 • Filtr widoku struktur: Status
 • Akcja w widoku struktur: Zablokuj
 • Możliwość określenia okresu obowiązywania struktury bazowej
 • Parametr “Pokazuj kryteria w wierszu filtrowania” w opcjach widoku
 • Ustawianie wartości w kolumnie dla wszystkich zaznaczonych wierszy
 • Możliwość utworzenia zleceń dla głównych i pochodnych pozycji planu produkcji zaznaczonych jednocześnie
 • Parametry wywołania akcji “Aktualizuj indeks” w widoku indeksów produkcyjnych

Zmienione funkcjonalności:

 • Właściwości projektanta formatek przeniesione z paska statusu do paska narzędzi
 • Parametr filtru “Wielowybór” jest dostępny tylko dla filtrów typu “Należy”, “Nie należy” oraz “Parametr”
 • Zmiana nazwy właściwości definicji zlecenia DocumentType -> Symbol
 • Zmiana nazwy nazwy kolumny TimeCrew -> Shift w tabelach EmployeeAllocation, ScrapType, LaborEvent, TimeSheet i WorkOrderIssue
 • Obiekt robocizna zlecenia (tabela WorkOrderLabor) – usunięte kolumny WorkDate, TimeCrew, dodane kolumny StartDate, FinishDate
 • Obiekt robocizna pracownika (tabela EmployeeAllocation) – dodana kolumna ShiftDate (Data zmiany roboczej, przeniesiona z WorkOrderLabor.WorkDate)

Poprawione funkcje:

 • Zapis zmian na wydrukach po edycji
 • Obsłużono wyjątek System.InvalidCastException po wybraniu niebieskiego schematu kolorów
 • Zapis ustawienia okna filtrowania dla kolumny
 • Zapis daty modyfikacji obiektu, gdy nie wprowadzono żadnych zmian podczas zapisu
 • Zapisywanie w widoku wartości filtru z przecinkiem w treści
 • Obsłużono wyjątek System.InvalidCastException podczas eksportu do Excela, jeśli w tabeli użyte było kolorowanie wierszy
 • Zachowanie przycisku zapisu widoku, aby nie sugerował, że zmiany nie zostały zapisane
 • Podsumowania w kolumnach typu TimeSpan
 • Wyświetlanie kontrolki wyboru daty dla kolumn typu DateTime
 • Tworzenie powiązań pochodnych pozycji planu z zamówieniem obcym
 • Kolorowanie wierszy/kolumn zgodnie z priorytetami warunków
 • Ładowanie do pamięci podręcznej załączników przez właściwość HasAttachments

Usunięte funkcje:

 • brak

Produkcja 4.0.7158

wpis w: Produkcja | 0

Opis zmian do wersji 4.0.7158 z dnia 12.08.2019 r.

Nowe funkcjonalności:

 • Możliwość zapisania układów kolumn dla tabel znajdujących się na formularzach
 • Możliwość zmiany kolejności akcji w menu Czynności
 • Dodany sposób rejestracji ilości w procesie technologicznym “Pobrane i dobre (braki jako różnica)”
 • Dodany nowy typ filtra dla zestawu danych raportu: “Nie podobne do”
 • Dodana obsługa cech referencyjnych podczas wklejania danych z arkusza kalkulacyjnego
 • Dodane nowe schematy kolorów: Biały, Jasny, Ciemny, Czarny

Zmienione funkcjonalności:

 • Zmienione nazwy i opisy właściwości Pracownik produkcyjny: Shortcut => FirstName, Name => LastName
 • Zmieniona obsługa znaku  ‘*’ w wierszu filtrowania tabeli
 • Optymalizacja ładowania okna Zarządzaj szablonami
 • Zmiana nazwy widoku Artykuły roz. na Indeksy. W nowych bazach nie będą dodawane kartoteki: Indeksy produkcyjne, Artykuły
 • Wyświetlenie ostrzeżenia zamiast błędu, jeśli przy zapisie brak wskazanego produktu w strukturach kalkulacyjnych
 • Przyspieszone otwieranie okna Właściwości tabeli
 • Zmiana wersji kontrolek DevExpress 11.2 => 19.1

Poprawione funkcje:

 • Poprawione wyświetlanie System.String[] w treści filtra po zmianie ze słownika na tekst
 • Enova MySql – poprawiono błąd przy ładowaniu rozszerzeń bazodanowych
 • Przy nowej instalacji nie tworzą się domyślne dodatkowe stany zleceń

Usunięte funkcje:

 • Z ustawień programu usunięto parametr “Zamieniaj półfabrykaty na ich składniki”

Produkcja 3.7

wpis w: Produkcja | 0

Opis zmian do wersji 3.7 z dnia 22.05.2018 r.

Program przystosowany do pracy z Enova, w wersji 14.1 i nowszych. Nie jest zgodny z wersjami wcześniejszymi.

Nowe funkcjonalności:

 • Dodano możliwość ustawienia dodatkowych cech rozliczenia pozaprodukcyjnego (opcjonalne/wymagane), które będą rejestrowane poprzez MES dla procesu technologicznego.
 • Enova – ładowanie rozszerzeń (dodatków dll) zapisanych w bazie
 • Zabezpieczenie przed usunięciem procesu zlecenia, jeśli posiada zarejestrowaną robociznę
 • Narzędzia\Ustawienia\Zlecenia Produkcyjne – dodany parametr: “Sprawdzaj czy przy rozliczaniu składników zostały wskazane partie”
 • Możliwość zapisu filtrów widoku bez układu kolumn dla innego użytkownika\roli – Tabela\Właściwości\Filtry\Zapisz filtry
 • Enova artykuł, dodana właściwość Stan wg magazynów
 • Forte – możliwość dodania załączników do obiektów Handlu: pozycji dokumentów, dokumentów
 • Raport tabela – możliwość automatycznego generowania kolumn na podstawie zestawu danych – Właściwości\Opcje\Automatyczne generowanie kolumn
 • Raport tabela – możliwość utworzenia warunku kolorowania dla wszystkich wierszy raportu – Właściwości\Kolorowanie\Wszystkie kolumny
 • Forte – dostęp do załączników z repozytorium dokumentów
 • Raport tabela – możliwość automatycznego generowania kolumn na podstawie zestawu danych – Właściwości\Opcje\Automatyczne generowanie kolumn
 • Raport tabela – możliwość utworzenia warunku kolorowania dla wszystkich wierszy raportu – Właściwości\Kolorowanie\Wszystkie kolumny
 • Widok Artykuły roz. – zawierający powiązanie do indeksu produkcyjnego z możliwością utworzenia indeksu oraz struktruy z formularza
 • Kontrolka Obiekt – możliwość ustawienia domyślnych właściwości nowo tworzonego obiektu (OnAdd, OnAddDefaultValues)
 • Możliwość dodawania akcji z kontrolki użytkownika z dodatków zapisanych w bazie danych (dodatki w Narzędzia admina\Zarządzaj wtyczkami)
 • Możliwość wskazania w definicji zlecenia cechy skryptowej, na podstawie której będzie ustawiana ilość składnika przy rozliczaniu
 • Forte: Dostęp do wymiarów analitycznych dokumentów
 • Możliwość dodania cechy do obiektu Definicja słownika\Pozycja słownika (DictionaryItem)
 • Możliwość wyczyszczenia wskazania operatora Enova dla użytkownika Produkcji
 • Filtry raportów obiektowych: dostęp w zapytaniu Sql do Id zaznaczonego/zaznaczonych/wszystkich obiektów tabeli, dla której wykonywany jest wydruk
 • Pamięć podręczną skompilowanych skryptów w bazie danych (zdarzeń aplikacji, zdarzeń, kontrolek Uit, skryptów akcji, skryptów cech)
 • Parametr: “Aktualizacja potrzeb materiałowych przy zapisie pozycji kupowanej domyślnego Planu zgrubnego” w Narzędzia\Ustawienia\Planowanie Produkcji
 • Ikony kartotek systemowych w nawigacji
 • Polską nazwę obiektu przy wyborze typu obiektu na formularzu definicji cechy
 • Widok Zalogowani użytkownicy
 • Akcje: “Kopiuj użytkownika” i “Skopiuj uprawnienia z” w kartotece Użytkownicy
 • Akcję: “Kopiuj role” w kartotece Role
 • Parametr Właściwości tabeli\Opcje\Zaznaczenie bez użycia CTRL
 • Dodany parametr: “Generuj materiały, jeśli ilość do wykonania produktu mniejsza lub równa 0” w Narzędzia\Ustawienia\Planowanie Produkcji
 • Dodana możliwość filtrowania po typie komunikatu oraz podsumowanie ilości komunikatów na liście w logu zdarzeń aplikacji i podsumowaniu operacji
 • Szablon numeracji zlecenia – dodana obsługa zleceń pochodnych
 • Dodany parametr: “Domyślna precyzja pól zmiennoprzecinkowych” w Narzędzia\Ustawienia\Podstawowe
 • Wyszarzone tło kontrolek na formularzu poza trybem edycji
 • Możliwość zmiany typu pola kalkulowanego w tabeli
 • Parametr “Zablokuj pozycję nagłówków wierszy” w tabeli przestawnej
 • Dodana możliwość umieszczenia nagłówka z nazwą raportu, filtrami, własną adnotacją przy wydruku/eksporcie do Excel dla tabeli, tabeli przestawnej, raportu tabeli i raportu tabeli przestawnej
 • Dodany procent postępu przy usuwaniu obiektów z tabeli
 • Zaznaczone poprzednio wybrane pozycje przy ponownym otwarciu listy w filtrze wielowyboru z zaawansowanym wyszukiwaniem

Zmienione funkcjonalności:

 • Dostosowano program do zmian w Enova 12.3. Wersja ta nie jest kompatybilna ze wcześniejszymi wersjami Enova.
 • Pobieranie numeru seryjnego z ERP2018, po instalacji nowej wersji wymagane jednorazowe uruchomienie dodatkowego raportu w Handlu (katalog instalacyjny UP\Import\HMF2018_ForeignId.sc)
 • Optymalizacja ładowania cechy przy kolejnym otwarciu widoku
 • Raport drukowany – lista wartości filtrów wydruku wyświetlana jako nowa belka
 • Nazwa metody GetScalars => GetVector
 • Minimalna obsługiwana wersja Enova 14.1.6561
 • Wczytywanie bibliotek Enova, nawet jeśli użytkownika nie ma wprowadzonego operatora Enova
 • Akcja Zlecenie\Rozliczenie składników\Oblicz ilości zwiększona precyzja z 4 do 6 miejsc po przecinku
 • Tabela – zablokowana możliwość dodania dwukrotnie tego samego pola jako kolumna
 • Generowanie zleceń pochodnych – wyłączone automatyczne dodawanie kolejnej litery w numerze zlecenia pochodnego, dodawane litery można zrealizować w szablonie zlecenia pochodnego
 • Charakter zlecenia – zmiana z Wewnętrzne na Naprawcze
 • Tabela – dodana nowa kolumna domyślnie tylko do odczytu
 • Prezentacja daty 1900-01-01 jako pustej
 • Wersja .NetFramework 4.0 => 4.7.2
 • Namespace dla obiektu Schedule na Unicore.Manufacture.Business.Schedules, może to wymagać modyfikacji skryptów
 • Forte – niezrealizowane zamówienia własne, dodany warunek pobierania dokumentów na pole ZO.ok=0
 • Zlecenie o charakterze Pochodne można utworzyć tylko dla pochodnej pozycji planu produkcji
 • W zapisanym zleceniu można zmienić typ zlecenia w obrębie typów zleceń o tym samym charakterze
 • Zamówienia odbiorców – akcja Dodaj do planu, powtarzające produkty są teraz grupowane
 • Plan produkcji – akcja Generuj zlecenia rozdzielone na Utwórz zlecenie…, Utwórz zlecenie zbiorcze…
 • Proces – możliwość ustawienia więcej niż jednego stanowiska roboczego dla procesu
 • Proces\Normy – możliwość dodania normy tylko dla maszyn z stanowisk roboczych procesu

Poprawione funkcje:

 • Forte – okno definicji zlecenia, pusta lista serii dokumentu przyjęcia
 • Okno wskazywania dostaw, ponowne wyświetlenie dla składnika pokazuje ilości przy innych dostawach niż zostały wskazane
 • Wyświetlanie się kolumn z zestawu danych w właściwościach raportów tabelarycznych
 • Działanie filtru skryptowy z wielowyborem dla typu danych tekst
 • Lista rozwijana dla cechy jest edycyjna poza trybem edycji okna
 • Anulowanie zmian na oknie nie anulowało zmian cech
 • Nie wyświetla się filtr tekstowy, jeśli poprzednio wprowadzona wartość zawierała nawiasy
 • Nie ma możliwości włączenia sumowania na kolumnach wykonanie wg stanowisk, procesów, maszyn
 • Nie kopiują się podrzędne składniki z struktury bazowej do zlecenia, jeśli nadrzędnym składnikiem nie jest proces
 • Brak blokady rozliczenia pozycji zlecenia z różnicą między ilością do rozliczenia, a sumą wskazanych dostaw
 • Nie można zaznaczyć tekstu w kontrolce Obiekt
 • Filtr\Dostępne wartości bark możliwości wyboru Typu:Obiekt
 • Po instalacji Win 10 Fall Creators Update zawiesza się edytor raportów drukowanych
 • Harmonogram zgrubny\Kupowane\Generuj zamówienia własne – dublowanie się zamówień w przypadku generowania na różne magazyny
 • Forte – błąd Sql przy pobieraniu pozycji zamówień własnych
 • Zgodność ładowanego widoku z priorytetem ról
 • Dublowanie wpisów cech w bazie danych po edycji obiektu nowo utworzonego przez innego użytkownika
 • Usuwanie powiązania między pozycją zlecenia, a pozycją zamówienia obcego po usunięciu pozycji zlecenia
 • Wyświetlany komunikat błędu “Dane zostały zmienione z innego miejsca…” po wybraniu “Zapis i nowy”
 • Enova – kartoteka Zamówienia odbiorców akcje Dodaj do planu, Generuj Zlecenia tworzenie pozycji we wprowadzonej jednostce pozycji zamówienia, a nie w jednostce podstawowej/magazynowej
 • Błąd przy wykonaniu skryptu wykorzystującego referencję do pluginu
 • Harmonogram zgrubny\Kupowane akcja Oblicz zapotrzebowanie – błędne wyliczanie ilości planowanej dla składników z półproduktów, jeśli wsad półproduktu nie jest równy 1
 • Jeśli struktura fantom zawiera procesy to nie są one kopiowane do struktury zlecenia
 • Anulowanie zmian po rozliczeniu zlecenia powoduje ustawienie błędnej ilości wykonanej
 • Przy zapisie struktury nie przelicza się czas wykonania Procesów (LaborTime)
 • Przy zmianie ilości planowanej zlecenia, nie przelicza się czas wykonania Procesów (LaborTime)
 • Raport drukowany\Szybki wydruk – przy pierwszym wywołaniu generuje wyjątek
 • Zlecenie produkcyjne\Technologia\Wstaw składnik – nie dodaje się składnik, brak komunikatu błędu
 • Usługa zlecenia, wybór kontrahenta – wyrzuca wyjątek “System.Reflection.TargetException”
 • Po edycji indeksu z poziomu struktury kod i nazwa przepisywana jest do struktury
 • Anulowanie zmian na formularzu, anuluje zapisane zmiany w widokach
 • Błąd parsowania filtru zestawu danych, jeśli w polu użyta tabela np. Unicore.DataSet.CreatedDate
 • Błąd parsowania filtru zestawu danych, jeśli w polu użyta funkcja SQl np. DATEPART(yy, CreatedDate)
 • Nie wywołuje się zdarzenie przed przejściem w tryb edycji jeśli okno jest wywołane z nadrzędnego, które jest w trybie edycji
 • Lista filtra SQL z wielowyborem i zaawansowanym wyszukiwaniem się nie wyświetla
 • Generowanie zamówień z zapotrzebowanie materiały – wyrzuca wyjątek “System.NullReferenceException”
 • Kontrolka wybór obiektu zwraca wyrzuca wyjątek “System.NullReferenceException”, jeśli na liście kolumn jest użyta cecha
 • Po otwarciu ustawień filtrów kontrolka filtru okresu nie jest ładowana
 • Filtr z listą wartości obiekt, nie działa po zapisaniu i ponownym otwarciu widoku
 • Wydruk dla raportu typu tabela zwaraca wyjątek “System.NullReferenceException”, jeśli wywołany jest dla innego niż pierwszy wydruk na liście

Usunięte funkcje:

 • Forte – usunięte powiązanie definicji zlecenia Handel z definicją zlecenia produkcyjnego – wymaga ustawienia szablonu numeracji w definicjach zleceń

Produkcja 3.5

wpis w: ..., Produkcja | 0

Opis zmian do wersji 3.5 z dnia 28.07.2017 r.

Program przystosowany do pracy z Enova, w wersji 12.0.1 i nowszych. Nie jest zgodny z wersjami wcześniejszymi oraz wersją 12.3.

Nowa funkcjonalność:

 • Dodano nowej właściwości “Słownik z wielowyborem” do definicji cechy. Właściwość ta umożliwia wybranie wielu pozycji dla cechy słownikowej w MES podczas rejestracji procesu.
 • Dodano możliwość ustawienia dodatkowych cech rozliczenia pozaprodukcyjnego (opcjonalna/wymagana), które będą rejestrowane w MES dla procesu technologicznego.
 • Dodano ładowanie rozszerzeń z bazy danych w wersji przeznaczonej dla programu Enova.
 • Dodano nowy rodzaj zdarzenia obiektu biznesowego – przed anulowaniem trybu edycji.
 • Dodano nowy typ raportu analitycznego – wskaźnik.
 • Dodano możliwość dodawania załączników do obiektów Enova m.in. Kontrahent, Artykuł.
 • Dodano blokadę możliwości jednoczesnej edycji obiektów powiązanych ze sobą (Zlecenie=>Pozycji zlecenia=>Pozycja planu produkcji).
 • Dodano automatyczne odświeżanie obiektu w momencie wprowadzenia go w tryb edycji, gdy dane zostały zmienione na innym stanowisku.
 • Dodano możliwość pobierania półproduktów do dokumentu MM podczas przenoszenia składników na magazyn produkcji w toku.
 • Dodano parametr procesu technologicznego sterujący automatycznym rozliczaniem składników umieszczonych w strukturze technologicznej jako podrzędnych dla procesu.
 • W wersji Forte dodana możliwość wystawiania dokumentów przez obiekt COM programu Handel.
 • Dodano możliwość ustawienia polityki haseł użytkowników z poziomu menu “Narzędzia admina”
 • Dodano możliwość zmiany hasła zalogowanego użytkownika z poziomu menu “Narzędzia”.
 • Dodano możliwość ustawiania domyślnych wartości dla nowych obiektów dodawanych z poziomu tabeli.
 • Dodana akcja z kontrolki użytkownika ManufactureControl.MoveToWorkInProgress – opis zastosowania znajduje się w artykule pod adresem: http://unicore.pl/752
 • Dodano możliwość wyświetlania pól typu “czas” jako wartość wyrażona w minutach (maska “mm”).
 • Dodano parametr pokazujący/ukrywający okno wyboru typów rozliczanych składników – Ustawienia\Rozliczanie zleceń “Wyświetlaj okno z wyborem rozliczanych typów składników”.
 • Dodano statusy pozycji zlecenia, pozycji planu produkcji oraz pozycji harmonogramu.
 • Dodano możliwość ustawienia dodatkowych cech rozliczenia (opcjonalne/wymagane), które będą rejestrowane w MES dla procesu technologicznego.
 • Dodano parametr “Automatyczne dopasowanie” do wykresów 2D.
 • Dodano dziennik zmian (changelog).
 • W pozycja harmonogramu zgrubnego dodano właściwość CanceledQty (ilość z anulowana z pozycji planu produkcji), ilość ta jest uwzględniana jak ilość zakończona (CompletedQty), nie brana pod uwagę przy obliczaniu zapotrzebowania na kupowane.

Poprawione funkcje:

 • Poprawiono pustą listę serii dokumentu na formularzu definicji zlecenia w wersji Forte.
 • Poprawiono wyświetlanie ilości przy innych dostawach, niż wskazane w oknie wskazywania dostaw po ponownym wyświetleniu.
 • Poprawiono komunikat o zmianach w obiekcie w innej sesji programu, jeżeli zmiana została dokonana w bieżącej sesji.
 • Poprawiono brak komunikatu o zmianach na formularzu przy zamykaniu okna po wykonaniu sekwencji “Edytuj=>Zapisz=>Edytuj”.
 • Poprawiono powiązanie podrzędnych pozycji planu produkcji z zamówieniem obcym.
 • Poprawiono czyszczenie pola ParentId elementów podrzędnych po usunięciu procesu nadrzędnego.
 • Poprawiono zmianę listy dostępnych typów filtrów po zmianie filtrowanego pola dla nowo dodawanego filtru.
 • Poprawiono możliwość ustawienia typu “Parametr” dla filtru logicznego.
 • Poprawiono wywołanie wyjątku w przypadku instalowania tabel Unicore Produkcja gdy w danej bazie program nie był jeszcze instalowany.
 • Poprawiono błędne wyliczanie ilości planowanych dla wielopoziomowych struktur za pomocą akcji “Oblicz półprodukty” w Harmonogramie zgrubnym, jeśli włączony jest parametr “Grupuj półprodukty”.
 • Poprawiono komunikat o zmianach w obiekcie i odświeżeniu danych przed zapisem w przypadku zmiany przez bieżącego użytkownika.
 • Poprawiono wywołanie wyjątku (“System.InvalidOperationException”) po umieszczeniu kursora na nagłówku kolumny w tabeli formularza.
 • Poprawiono przenoszenie cech struktury bazowej do struktury zlecenia.
 • Poprawiono błąd pojawiający się podczas kopiowania zawartości tabeli do schowka w przypadku specyficznej konfiguracji środowiska (“Funkcja OpenClipboard nie powiodła się.”).
 • Poprawiono błąd SQL przy pobieraniu właściwości “Ilość anulowana” pozycji harmonogramu zgrubnego.
 • Poprawiono błąd powodujący dublowanie się wartości cech w bazie danych.
 • Poprawiono dublowanie rozliczeń w przypadku rozliczania wielu zleceń produkcyjnych jednocześnie.
 • Poprawiono zwracane wartości pola typu “czas” z maską “mm:ss” – wartości były błędne w przypadku wartości powyżej 1000 minut.
 • Poprawiono uwzględnianie składników dla wybrakowanych wyrobów podczas obliczania ilości do rozliczenia składników.
 • Poprawiono dodawanych akcji z własnej kontrolki.
 • Poprawiono widoki fabryczne, które zawierały nieistniejący rodzaj filtru: “Id obiektu równe”, “Id obiektu różne”.
 • Poprawiono zapis zmian po edycji nadrzędny/podrzędny w tabeli typu drzewo.
 • Poprawiono zapis norm dodanych do procesu technologicznego.
 • Poprawiono kolorowanie wierszy dla tabel typu drzewo.
 • Poprawiono zapisywanie wartości parametrów przy zbyt długiej kombinacji nazwy raportu, źródła danych oraz parametru przekraczającej 100 znaków.
 • Poprawiono sumowanie nadrealizacji jako ilości do realizacji na zamówieniach własnych.
 • Poprawiono wyświetlanie ujemnej ilości do realizacji w pozycja zamówienia własnego w przypadku nadrealizacji zamówienia.
 • Poprawiono wydajność okna alokacji dostaw w zleceniach produkcyjnych.
 • Poprawiono wyświetlanie podsumowania grupy dla pierwszej kolumny przy zrzucie formularza tabeli.
 • Poprawiono wyświetlanie nazwy instancji serwera MsSql w oknie “Konfiguracje połączeń do baz danych”.
 • Zmieniono układ okna “Konfiguracje połączeń do baz danych”.
 • Poprawiono usuwanie wskazań dostaw powiązanych z usuniętymi dokumentami.
 • Poprawiono błąd związany z uwzględnianiem wartości parametrów przy walidacji zestawu danych.
 • Poprawiono ustawianie wartości domyślnej przy walidacji zestawu danych, jeśli wartość parametru typu Data, DataCzas nie została wprowadzona przez użytkownika.
 • Wyeliminowano występowanie wyjątku “TextEditAutomationPeer.GetPatternFromEditBox System.NullReferenceException” w specyficznej konfiguracji środowiska przy rozwinięciu list combo np. źródła danych.
 • Poprawiono problem blokady części obiektów po zapisie sesji okna.
 • Poprawiono sposób liczenia ilości dostępnej w oknie “Przypisz dostawy”.
 • Poprawiono blokadę anulowania zlecenia, do którego wystawiono dokumenty magazynowe.

Zmiana funkcjonalności:

 • Zmieniono sposób pobierania numeru seryjnego programu ERP2018. Po instalacji nowej wersji wymagane jest jednorazowe uruchomienie dodatkowego raportu w programie Handel (katalog instalacyjny UP\ Import\ HMF2018_ForeignId.sc).
 • Zmieniono sposób rozgłaszania zmian w obiektach z rozgłaszania po zapisie zmian w oknie na rozgłaszanie zmian na bieżąco.
 • Parametry raportów zastąpiono nowym typem filtru “Parametr”.
 • Zmieniono układ okna “Konfiguracje połączeń do baz danych”.